Junior Academy IJmond
Trainees

Privacyverklaring

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Stichting Welzijn Beverwijk hecht veel belang aan privacy en zal dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring willen wij u hier nader over informeren.

Stichting Welzijn Beverwijk (hierna SWB) is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt de rechtspersoon Stichting Welzijn Beverwijk bedoeld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34073106.

Stichting Welzijn Beverwijk
Wilgenhoflaan 2c
1944 TD Beverwijk
Telefoon: 0251-300300

Waarom verzamelt SWB persoonsgegevens?
In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Ook verwerken wij persoonsgegevens van personeel en vrijwilligers voor het voeren van een adequate financiële en personele administratie.

Wettelijke grondslag
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat:

Dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen om een overeenkomst te sluiten of voor de uitvoering van onze dienst of activiteit waaraan u deelneemt.
Dit nodig is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
U (indien van toepassing) daarvoor toestemming heeft gegeven. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken;
Dit is op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en uw privacy dit toelaten.

Wanneer verzamelt SWB persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden onder meer door SWB verwerkt bij:

Uw registratie en bij de uitvoering daarvan als bijvoorbeeld vrijwilliger of bij de aanmelding van uw peuter bij een peutercentrum;
sollicitaties, starten arbeidsverhouding of vrijwilligerswerk. U op de hoogte houden van de voortgang van uw sollicitatie;
deelname aan of belangstelling voor één van onze activiteiten of diensten;
een verzoek tot contact, een vraag of klacht via de website, social media, e-mail, per post of telefonisch;
het beheer van onze financiële administratie om te voldoen aan financiële en wettelijke verplichtingen.

De gegevens die SWB verwerkt
SWB verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien noodzakelijk. De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt;

voor- en achternaam, aanhef/geslacht
straatnaam
postcode en woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres
Indien van toepassing verwerken wij ook:

bankrekeningnummer (voor onze betaalde diensten en automatische incasso’s)
geboortedatum
geboorteplaats
curriculum vitae (alleen voor sollicitanten/medewerkers)
VOG (voor medewerkers en vrijwilligers)
beeldmateriaal (foto’s)
informatie die u zelf verstrekt, zoals op formulieren
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Gegevens over zaken zoals afkomst of religie worden in principe niet geregistreerd. Deze bijzondere persoonsgegevens worden – met uw toestemming – alleen geregistreerd als dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening.

Delen met anderen
SWB verstrekt uitsluitend gegevens aan derden met uitdrukkelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SWB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te verwijderen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens bewaren wij zeven jaar op grond van een financiële en/of fiscale verplichting. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onze functionaris voor de gegevensbescherming Dhr. N. Baaij e-mail: baaij@welzijnswb.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. U kunt in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart maken, dit ter bescherming van uw privacy. SWB zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw verzoek kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Cookies op tttijmond.nl
TTT IJmond maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door je browser op de harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. Die informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers gestuurd worden.

De cookies die TTT IJmond plaatst zijn functionele cookies, die zorgen dat de website naar behoren functioneert, en analytische cookies, deze worden bijvoorbeeld geplaatst door Google, omdat wij van diensten gebruik maken zoals Captcha voor beveiliging.

Wanneer je onze website bezoekt, krijg je een cookiemelding. Voordat jij die melding accepteert, plaatsen wij geen cookies. Je kunt de website ook bezoeken, zonder de cookies te accepteren, maar dan kunnen we je niet de juiste ervaring garanderen, omdat niet alles op de site zal functioneren.

Wil je weten welke cookies je browser opgeslagen heeft? Druk dan op het slotje in je adresbalk voor een overzicht. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle cookies die eerder zijn opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging
SWB neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact via baaij@welzijnswb.nl.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.welzijnswb.nl/privacy

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in juni 2018.

Contact

Heb je vragen over de privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op.